Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht
Ondernemer

Verduurzaam je maatschappelijk vastgoed met subsidie!

Dumava

Nieuwe regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
Er komt dit najaar een nieuwe regeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft al wat informatie in concept naar buiten gebracht. Omdat de regeling gaat werken volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’ is het belangrijk tijdig plannen te maken. En hiermee de subsidie aan te vragen. De regeling gaat maandag 3 oktober 2022 open.

Hieronder staat de voorlopige informatie opgesomd. Als wij je kunnen helpen met jouw plannen, neem dan contact met het Intergemeentelijke Subsidiebureau (IGS) via de contactgegevens onderaan deze website.

Samenvatting voorlopige informatie over DUMAVA subsidie
Het doel van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is om het tempo voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te verhogen door eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen binnen de bestaande vastgoedvoorraad.

Via de regeling kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet worden gekomen bij de kosten die zij maken bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw en CO2-emissiereductie tot gevolg hebben.

Alleen eigenaren die vallen onder de definitie maatschappelijk vastgoed komen in aanmerking. Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan:

  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van provincies, gemeenten en waterschappen;
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) en in het beroepsonderwijs (middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs);
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van zorginstellingen, zoals algemene ziekenhuizen, eerstelijnszorgaanbieders en langdurige zorgaanbieders;
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van culturele instellingen met een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI-status);
  • Rijksmonumenten (het moet gaan utiliteitsgebouwen. Rijksmonumenten die als woonhuis gebruikt worden komen niet in aanmerking);
  • een gebouwde onroerende zaak met publieksfunctie in eigendom van kerkgenootschappen, stichtingen, verenigingen of coöperaties, waaronder in elk geval behoort een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis of gemeenschapscentrum.

Subsidie kan worden verstrekt voor een investering in maatregelen die zijn opgenomen in bijlage 3 en die bestaan uit:

  • combinaties van maximaal drie maatregelen: eigenaren kunnen een aanvraag doen voor maximaal drie verduurzamingsmaatregelen. Zij moeten daarbij gebruikmaken van de in bijlage 3 opgenomen lijst met in aanmerking komende maatregelen. Aanvullend op de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor het energieadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen;
  • een integraal verduurzamingsproject: van integrale projecten bij bestaand maatschappelijk vastgoed kan sprake zijn als er bijvoorbeeld een moment van grootschalig onderhoud of levensduur verlengende renovatie gepland staat. Bij een integraal project kan er subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen worden aangevraagd. Aanvullend op de subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor een maatwerkadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject.

De subsidie voor combinaties van maximaal drie maatregelen bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 5.000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. De subsidie voor een energieadvies of een duurzaam monumenten advies bedraagt 50% van de advieskosten en voor het laten opstellen van een energielabel 50% van de certificeringskosten.

De subsidie voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 25.000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor een advies 50% van de advieskosten.

Meer informatie
Meer informatie over DUMAVA staat op de website van RVO en op de website van het IGS.

Misschien zijn er nog meer subsidie- en financieringsmogelijkheden die voor u gelden. Kijk daarvoor op Besparen en opwekken: financiële regelingen voor ondernemers en andere organisaties (arnhemaan.nl).

Initiatieven en nieuws

Dumava
Ondernemer

Verduurzaam je maatschappelijk vastgoed met subsidie!

Lees meer

Wij helpen je graag mee