Het AANjaagfonds

Samen met je buren steek je tijd en energie in het duurzamer maken van je buurt. Daar wil de gemeente Arnhem je graag bij helpen. Die hulp bestaat uit een subsidieregeling AANjaagfonds waarmee je een AANjager (deskundige) of een adviesbureau kunt inschakelen die jouw duurzame initiatief op allerlei manieren kan ondersteunen. De regeling geldt zowel voor initiatieven die zich richten op energie(transitie) als klimaatadaptatie (klimaatbestendigheid). De regeling is ook bedoeld om 'out of pocket' kosten te vergoeden van activiteiten zoals het organiseren van een informatieavond en communicatiemiddelen (als flyers, website, sociale media). Kosten van maatregelen komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Hieronder tref je, naast een link naar het aanvraagformulier, meer achtergrondinformatie aan. Klik vooral even op Spelregels en de Subsidieregeling AANjaagfonds zodat je kunt beoordelen of uw initiatief in aanmerking komt.

Het kernteam AANjagers maakt het mogelijk

Het kernteam AANjagers helpt Arnhemse wijk- en buurtinitiatieven energie-, klimaat- en andere duurzame projecten op wijkniveau te realiseren. Je kunt het kernteam AANjagers benaderen als je met je medebuurtbewoners  iets op touw wil zetten, in je straat, buurt of wijk. Het kernteam AANjagers kent veel voorbeelden en kan helpen met een stappenplan en met het indienen van een aanvraag subsidieregeling AANjaagfonds. Als je zelf ideeën hebt op het gebied van verduurzamen van je wijk en je wilt deze een stap verder brengen? Neem dan contact op met het kernteam van AANjagers. Of maak een afspraak voor het spreek uur in Halte 2030. Nog vragen? Stel deze via: aanjagers@arnhemaan.nl of  bel: 026 - 20 22 671.

 

 

David Willemsen

David Willemsen

Urban Buitenhuis

Urban Buitenhuis

Marc van der Burght

Marc van der Burght

Erik van Cuijk

Erik van Cuijk

Voorbeelden ondersteuning met behulp van het AANjaagfonds

 

 • Vergoeding van 'out of pocket' kosten (zoals voor het organiseren van een informatieavond en voor communicatiemiddelen (als flyers, website, sociale media)),
 • Ondersteuning van een AANjager, oa:
  - bij gebruik Arnhem AAN Gereedschapskist (energie- en klimaatgereedschappen),
  - bij de uitvoering van energie- en/of klimaatacties in de wijk,
  - bij de ontwikkelen en begeleiding van een wijkaanpak 'op maat',
  - bij training en inzetten van energie- en klimaatcoaches in de wijk,
    bij energie- of klimaatonderzoek in de wijk.
 • Energie- of klimaatonderzoek door een adviesbureau

Voorbeelden van initiatieven en hun activiteiten waarbij gebruik is gemaakt van het AANjaagfonds en Arnhem AAN gereedschap staan in de 'Storymaps' Energieverhalen van de wijken

Stappenplan:

1. Neem bij vragen contact met het kernteam van AANjagers via aanjagers@arnhemaan.nl,
2. Ga naar de website van de gemeente Arnhem, Subsidieregeling AANjaagfonds (https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Duurzame_subsidies_voor_uw_woning) voor het aanvraagformulier en het machtigingsformulier,
3. Laat mede initiatiefnemers het machtigingsformulier invullen en ondertekenen (één is verplicht), scan de machtigingsformulieren en sla de pdf bestanden op,
4. Vul het aanvraagformulier in (toegang via DigiD) en upload de gevraagde documenten (waaronder de machtigingsformulieren).
5. Indien nodig wordt je geholpen door het kernteam AANjagers om te zorgen voor een volledige aanvraag.
6. Je ontvangt bericht van het subsidiebureau van de gemeente Arnhem.
7. Als alles in orde is ontvang je een voorlopige beschikking en kan je opdracht geven voor de activiteiten,
8. Na afloop van de activiteiten stuur je een evaluatieverslag van de activiteiten en de factuur/facturen van de ondersteuning (factuur op naam van initiatief) door naar aanjagers@arnhemaan.nl. De facturen hoeven niet te worden voorgeschoten door het initiatief of de aanvrager.
9. Je ontvangt bericht van het subsidiebureau van de gemeente Arnhem. Als alles in orde is ontvang je een eind beschikking. De gemeente Arnhem betaalt de factuur/facturen.

Direct aanvragen?

Eén persoon van het initiatief kan de aanvraag indienen. De andere initiatiefnemers moeten deze aanvrager machtigen met het machtigingsformulier.

Klik hier voor het aanvraagformulier
 

Klik hier voor het machtigingsformulier

 

 

Spelregels

Check de voorwaarden van de Subsidieregeling AANjaagfonds.

Een initiatief moet bestaan uit meerdere bewoners uit één buurt of wijk in Arnhem (van verschillende adressen) die als collectief ondersteuning vragen uit het AANjaagfonds. Het gaat dus niet om individuele wensen, maar om wensen van een groep (collectief) uit een buurt of wijk.

De subsidieaanvrager is de bewoner van een buurt of wijk in Arnhem die namens de initiatiefnemers de aanvraag indient. De initiatiefnemers moeten de subsidieaanvrager machtigen.

De activiteiten van het initiatief zijn gericht op een duurzame buurt of wijk in Arnhem. Het gaat om voorbereidende activiteiten ten behoeve van het realiseren van concrete maatregelen op het gebied van energie en klimaat(adaptatie). Het gaat bijvoorbeeld om: energie besparen, duurzame energie inzetten of opwekken, de CO2 uitstoot verminderen, en/of de buurt/wijk klimaatbestendig maken (klimaatadaptie: activiteiten gericht op het verminderen van hitte, droogte en wateroverlast).

Het AANjaagfonds is bedoeld ter ondersteuning van procesmatige inbedding van het verduurzamen van de wijk (energietransitie/klimaatadaptie). Het begint bij draagvlak creëren en eindigt bij onderzoek. Het fonds is niet bedoeld voor financiering van maatregelen zoals zonnepanelen, isolatie, groene daken, afkoppelen regenwater, warmtenetten, etc. Informatie over regelingen voor financiering van energie- en klimaatmaatregelen is te vinden bij het Energieloket Midden-Gelderland (energie: www.elmg.nl) en bij Arnhem Klimaatbestendig (klimaatadaptatie: www.arnhemklimaatbestendig.nl).

Het buurt- of wijkinitiatief krijgt geen geld maar vraagt hulp van een AANjager (deskundige) of van een adviesbureau ter grootte van een bepaalde waarde in de vorm van een subsidie, dan wel voor de vergoeding van kosten voor de organisatie van activiteiten van het initiatief (bv bewonersavonden en communicatie).

Het initiatief is altijd opdrachtgever. Teneinde het initiatief zoveel mogelijk te ontzorgen betaalt de gemeente Arnhem de subsidie altijd rechtstreeks aan de opdrachtnemers van het initiatief (en niet aan het initiatief). De gemeente Arnhem en het kernteam AANjagers zijn onafhankelijk van het initiatief én de opdrachtnemers en zijn niet betrokken bij de opdrachtverlening.

Het AANjaagfonds heeft een totale financieringsruimte van € 400.000,- voor een periode van twee jaar (2020 en 2021). Voor elk buurt- of wijkinitiatief geldt binnen de looptijd van de regeling een maximaal bedrag van € 25.000,- aan financiële ondersteuning vanuit het AANjaagfonds. Eind 2021 besluit de gemeente of de subsidieregeling AANjaagfonds wordt verlengd.

Beoordeling van een aanvraag wordt uitgevoerd door de gemeente Arnhem op basis van de 17 december 2019 vastgestelde 'Subsidieregeling AANjaagfonds gemeente Arnhem'. De gemeente Arnhem wordt daarbij geadviseerd door het kernteam AANjagers. Indien nodig neemt dit kernteam contact op met de aanvragers om de vraag scherp te krijgen.

Na uitvoering van het project stuurt de subsidieaanvrager, namens de initiatiefnemers, een evaluatieverslag van het project naar het kernteam van AANjager

Het initiatief is bereid om actief mee te werken aan communicatie uitingen in het kader van Arnhem AAN /Arnhem Klimaatbestendig (AKB) en aan actief ervaringen en kennis delen binnen het platform/community van duurzame wijkinitiatieven in Arnhem.

 

 

Gereedschapskist

Gereedschapskist voor energiebesparing

Samen energie besparen, de wijk klimaatbestendig maken? Maak gebruik van de Gereedschapskist in uw buurt.

Arnhem AAN biedt met de Gereedschapskist verschillende mogelijkheden om samen energie te gaan besparen, de wijk klimaatbestendig te maken. Wil u samen met uw buurt- en wijkgenoten actief aan de slag?

Ga naar de Gereedschapskist