Scroll naar beneden
Opwekken: financiële regelingen voor ondernemers en andere organisaties

Opwekken: financiële regelingen voor ondernemers en andere organisaties

Opwekken: alle financiële mogelijkheden op een rijtje...

wasplaats2

Verduurzaam door energie op te wekken: pik een graantje mee!

Voor bedrijven en andere organisaties zijn er talloze financiële tegemoetkomingen. Omdat we ons kunnen voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien hebben we de diverse regelingen om energie op te wekken hieronder even op een rijtje gezet. In Alfabetische volgorde... Wat was het ook alweer? Makkelijker kunnen we het niet maken... Klik op de links voor meer info over de betreffende tegemoetkoming.

Check hieronder of er iets voor je bij zit...

Btw-teruggaaf zonnepanelen

Teruggave voor particulieren en ondernemers van het Btw-bedrag op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen. Klik hier voor meer info (link naar site van de Belastingdienst).

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Bijdrage in de kosten voor pilot- of demonstratieprojecten die innovatieve klimaatvriendelijke technieken uittesten en/of demonstreren. Projecten moeten passen binnen een van de volgende thema's: 'Energie-innovatie', 'Energie-efficiëntie', 'Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)', 'Circulaire economie', 'Lokale infrastructuur', 'CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)', 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen', of 'Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector'

Innovatieve projecten: maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Max 45%; plus opslag 10% voor middelgrote en 20% voor kleine ondernemingen. Tot max €15 miljoen

Klik hier voor meer info (RVO website).

Garantie Ondernemings-financiering Energietransitie Financieringsfaciliteit (GO-ETFF)

Garantie op een achtergestelde lening voor het stimuleren van energie-efficiëntie (bijvoorbeeld voor stadsverwarming en koeling) of gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Een onderneming kan met de GO-ETFF regeling minimaal € 750.000 en maximaal € 25.000.000 lenen. Het garantiepercentage is 80%. Het garantiebedrag is maximaal € 20.000.000. De GO-ETFF lening bedraagt maximaal 50% van de totale behoefte van de ondernemer aan risicodragend vermogen, met dien verstande dat de totale behoefte aan risicodragend vermogen minimaal 30% bedraagt van de totale financieringsbehoefte van het energietransitieproject. De ondernemer brengt minimaal 50% van het risicodragend vermogen zelf in. Klik hier voor meer info (website RVO)

Groeiversneller Energie

De Groeiversneller is er voor alle Gelderse mkb-bedrijven met de potentie en ambitie om te groeien in werkgelegenheid en die met vernieuwing een bijdrage leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen. Projecten op een locatie in Gelderland die op redelijke termijn een bijdrage kunnen leveren aan de opwek van duurzame energie of besparing van energie of CO2, kunnen ondersteuning krijgen vanuit De Groeiversneller Energie. Bovendien biedt De Groeiversneller in samenwerking met Qredits leningen aan.

De ondersteuning vanuit de Groeiversneller Energie is er niet alleen voor het mkb maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren (bijv. bewonerscoöperaties).

Max 50% vergoed voor de inhuur van extern advies: min. € 1.000,- en max. € 10.000,-. Betaling is achteraf, na betaling van de kosten door de ondernemer.

De omvang van de lening is max. €225.000,-

Klik hier voor meer info over de groeiversneller (website Oost.nl).

Groeiversneller Zon

Heeft u al een SDE-subsidie toegekend gekregen en wilt u expertise inhuren voor de stappen richting realisatie van uw zonne-energiesysteem? Dan kunt u gebruik maken van de Groeiversneller Zon. U kunt hiermee bijvoorbeeld technisch advies krijgen over dakconstructie of financieel advies over koop, huur of lease. Ook begeleiding bij opvragen en vergelijken van verschillende offertes is mogelijk.

Informatie en de voorwaarden van de regeling vindt u op www.oostnl.nl/zon.

Er zijn meerdere gespecialiseerde bureaus die u hierbij kunnen ondersteunen. U bent vrij in uw keuze. Klik hier voor enkele regionale adviseurs die u kunnen helpen.

Groene leges bij duurzame maatregelen

Heeft u een vergunning nodig voor de isolatie van uw woning, het plaatsen van een groen dak of zonnepanelen? In Arnhem betaalt u hiervoor geen of veel minder leges. We willen duurzame initiatieven in Arnhem stimuleren. Daarom betaalt u bij verschillende duurzaamheidsmaatregelen geen of minder kosten (leges) om een vergunning te krijgen.

Klik hier voor meer info (website gemeente Arnhem)

Hernieuwbare Energie

Voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten die helpen kostenverlagingen voor bestaande hernieuwbare energietechnieken te realiseren.

Passen binnen programmalijnen en aantoonbaar leiden tot aanvullende hernieuwbare energieproductie uiterlijk in 2030

Bijdrage max 45%; plus opslag 10% voor middelgrote en 20% voor kleine ondernemingen. Tot max €6 miljoen

Klik hier voor meer info (website RVO)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidieregeling van het rijk voor zonneboilers en warmtepompen. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert het rijk huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte op te wekken.

Achteraf aanvragen t/m 31 december 2020.

Subsidie maximaal € 500 - €2.500 per apparaat

Klik hier voor meer info (website RVO)

Lokale hernieuwbare energieprojecten

Voor de uitvoering van lokale hernieuwbare energieprojecten door o.a. rechtspersonen zonder winstoogmerk en (samenwerkende) Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen als:

- min. 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen deelnemen aan het project d.m.v. financiële bijdrage, de deelnemers samen min. 25% van de kosten bijdragen aan het project en de bijdrage per natuurlijk persoon min. € 50 is;

- het energieproject een terugverdientijd heeft van min. 5 jaar.

Voor VvE’s geldt daarnaast ook nog dat het energieproject voor een VvE verbonden is aan het gebouw of groep van gebouwen van de VvE.

Subsidie bedraagt max. 20% met een min. van € 3.500 en max. €100.000 (en max. €200.000 voor waterkrachtinstallaties)

Klik hier voor meer info.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Subsidie voor innovatieve projectontwikkeling met een integrale aanpak gericht op 'Wind op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land', 'Gebouwde omgeving' en 'Industrie'. Minimaal 3 ondernemingen moeten in samenwerkingsverband een project uitvoeren aan de hand van een opgesteld innovatieplan.

Voorwaarden o.a. : Integrale projecten, samenwerkingsverband met min. 3 partijen en projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer en max. € 4 miljoen per MOOI-project (Voor de gebouwde omgeving is dat € 7 miljoen).

Klik hier voor meer info (website RVO).

Postcoderoosregeling: Regeling verlaagd tarief

De fiscale regeling verlaagd tarief geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. Er geldt een maximale verlaging van het tarief van de energiebelasting tot nihil op de persoonlijke energierekening, tot een maximum van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.

Klik hier voor meer info (website Hieropgewekt).

Risico's dekken voor aardwarmte 2020

Verzekering tegen risico's van een misboring bij een aardwarmteproject. Het aardwarmteproject moet in korte tijd gerealiseerd kunnen worden.

Klik hier voor meer info (website RVO).

SDE maatwerkgesprek

Om zonnepanelen te stimuleren is vanuit het Rijk de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in het leven geroepen. De regeling is bedoeld voor eigenaren van (bedrijfs)panden met een grootverbruiksaansluiting voor elektriciteit (groter dan 3 keer 80 Ampère). In oktober 2021 kunt u hiervoor weer een aanvraag doen.

Heeft u interesse in de aanschaf van zonnepanelen of het verhuren van uw dak voor zonnepanelen? Wilt u weten hoe uw persoonlijke businesscase eruit ziet? Dan kunt u gebruik maken van een gratis maatwerkgesprek met subsidiespecialisten. Zij stellen voor u de businesscase op met inzicht in uw investering en terugverdientijd. Op basis van de uitkomsten kunt u beslissen om een SDE++ subsidie aan te vragen. Mocht u besluiten tot een subsidieaanvraag dan helpt het Intergemeentelijk Subsidiebureau u met het invullen van de aanvraag.

Lees hier meer over het aanbod van zomer 2021.

Stuur voor meer informatie of het aanvragen van een maatwerkgesprek een email naar energiescanbedrijven@arnhem.nl

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Subsidie voor de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties met speciale aandacht en aanvullende bijdrage voor energie besparende maatregelen zoals LED verlichting, warmtepompen, isolatie, en zonnepanelen.

Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. Subsidie kan aangevraagd worden voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat ze zijn afgerond en betaald. In 2020 kan ook subsidie aangevraagd worden voor activiteiten uit 2019.

Bijdrage max 20% (en max. €2,5 miljoen per organisatie per kalenderjaar) en max 10% voor energie besparende maatregelen.

Klik hier voor meer info.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidie voor exploitatie van nieuw te realiseren opwekkingsinstallatie hernieuwbare energie; o.a. zonnepanelen en windturbines.

U doet zelf een 'bod' in een veiling voor gewenst gegarandeerd bedrag per opgewekte kWh. Maximaal bod verschilt per techniek.

Meestal zijn voor de productie-installatie één of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw aanvraag indient, moet(en) deze vergunning(en) zijn afgegeven door bevoegd gezag. Deze voegt u aan uw aanvraag toe. Welke vergunningen van toepassing zijn verschilt per categorie. Dit kunt u raadplegen onder Voorwaarden en categorieën.

Klik hier voor meer info (website RVO).

Subsidie leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Subsidie voor maatregelen die energie besparen of opwekken, welke zijn gebaseerd op een door een gekwalificeerd adviseur uitgevoerde energiescan.

Voorwaarden:

- de gemeenschapsvoorziening is een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan.

- er worden verschillende activiteiten voor gebruikers georganiseerd op ten minste 3 van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport.

- meerdere gebruikersgroepen kunnen van het gebouw gebruik maken.

- de gebruikers zijn als vrijwilligers actief betrokken bij de activiteiten.

- de gebruikers die op structurele basis gebruikmaken van de voorziening zijn vooral non-profit organisaties.

- het gebouw is ten minste 6 dagen per week, inclusief de avonden, open voor de gebruikers.

Bijdrage 50%, vanaf min. €10.000 tot max. €50.000

Klik hier voor meer info (website Provincie Gelderland)

Topsector energie (TSE) Gebouwde omgeving

Subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op het gebied van: (1) doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten, (2) verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening en (3) elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving.

Max. looptijd project is 2 jaar. Projecten die niet in aanmerking komen:

- Grootschalige innovatieprojecten: vallen onder de MOOI-regeling.

- Pilot- en demonstratieprojecten: vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).

- Projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een SDE+ categorie: vallen onder Hernieuwbare energie.

- Fundamenteel onderzoek: hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk via onder andere NWO/NWA en PPS-toeslag

Bijdrage max. 50% voor industrieel onderzoek, 25% voor experimentele ontwikkeling; plus opslag 10% voor middelgrote en 20% voor kleine ondernemingen. Tot max €500.000

Klik hier voor meer info (website RVO).

Topsector energie (TSE) Industrie

Subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op het gebied van o.a. een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en maximale elektrificatie en radicaal vernieuwende processen.

Max. looptijd project is 4 jaar. Projecten die niet in aanmerking komen:

- Grootschalige innovatieprojecten: vallen onder de MOOI-regeling.

- Pilot- en demonstratieprojecten: vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).

- Projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een SDE+ categorie: vallen onder Hernieuwbare energie.

- Fundamenteel onderzoek: hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk via onder andere NWO/NWA en PPS-toeslag

Bijdrage max. 50% voor industrieel onderzoek, 25% voor experimentele ontwikkeling; plus opslag 10% voor middelgrote en 20% voor kleine ondernemingen. Tot max €500.000

Klik hier voor meer info (website RVO).

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Subsidie voor individuele ondernemingen in de industrie die willen investeren in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking is bewezen, maar waarvan de investeringskosten te hoog zijn en terugverdientijd langer is dan 5 jaar. Voor projecten op het gebied van 'Energie-efficiëntie', 'Recycling en hergebruik van afval', 'lokale infrastructuur', en 'overige CO2-reducerende maatregelen'. Projecten moeten afgerond zijn op 31 december 2020.

Voorwaarden, o.a.:

- De subsidie is alleen bestemd voor individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren.

- U voert het project in 2020 uit en de terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn

- Bewezen techniek

Bijdrage € 125.000 of meer

Klik hier voor meer info (website RVO).

Voorfinanciering ontwikkelkosten wind- of zonnepark

Voor inhuur externe deskundigen voor de voorbereidingen van een windpark of zonnepark.

Alleen voor eigenaren van een onderneming die hernieuwbare energie produceert (min. 50 natuurlijke personen zijn aangesloten) en eigenaren van ondernemingen die voor minstens 50% eigendom zijn van zo’n duurzaam energiebedrijf. Voorwaarden:

- het wind- of zonnepark is niet in strijd met het provinciale ruimtelijke beleid, kan naar verwachting gefinancierd worden en maakt binnen 3 jaar winst,

- er zijn voldoende mensen die het windpark of zonnepark kunnen bouwen en laten draaien,

- de externe deskundigen zijn geen bestuurder van de aanvrager, zijn gekozen uit minstens 3 offertes en hebben aantoonbaar ervaring op het terrein waarop ze worden ingehuurd.

max. 90% in de vorm van lening met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van 5%.

Klik hier voor meer info (website Provincie Gelderland)

WBSO

Fiscale regeling voor research en development: met de WBSO krijg je korting op de loonbelasting voor R&D projecten (de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek).

Niet alle R&D-projecten komen in aanmerking voor de WBSO. Bij ontwikkelingsprojecten geldt bijvoorbeeld de eis dat u iets ontwikkelt wat technisch nieuw is.. WBSO geldt alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in.

Klik hier voor meer info (website RVO).

Zonatlas

Online krijg je na het invoeren van je adres inzicht in de dakpotentie van je woning voor zonnepanelen.

Wij helpen je graag mee